آموزش زبان انگليسي در6ماه با گارانتي جهاني با روش English247

تبلیغات

درس0057- توسعه دروس

فرستادن به ایمیل چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 7
ضعیفعالی 

درس پنجاه و هفتم

** جملات زیبا و پرمعنای انگلیسی**

Sometimes the heart sees what is invisible to the eye.

گاهی اوقات قلب می بیند آنچه را که با چشمان دیده نمی شود

Everytime you smile at someone, it is an action of love, a gift to that person, a beautiful thing

زمانی که به کسی لبخند میزنی، داری به او عشق می ورزی، بهش هدیه ای می دهی، هدیه ای زیبا

Trust yourself; you know yourself more than others know about you

به خودت اعتماد داشته باش، چون تو خودت را بیشتر از هر کسی میشناسی

There is no remedy for love but to love more

هیچ چاره ای برای عشق وجود ندارد به جز دوست داشتن بیشتر

Life is like a mirror, we get the best results when we smile at it. So smile...

زندگی مثل آینه است. اگه بهش لبخند بزنی، بهترینها نصیبت میشه. پس بخند

We will feel influence of good person when we lose them

بیشترین تاثیر افراد نیک، زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.

بهترین و زیباترین چیزها در دنیا دیده نمی شود یا قابل لمس نیستند. بهترینها بایستی با قلب حس شوند

Love is like heaven, but it can hurt like hell

عشق همچون بهشت است اما می تواند مانند جهنم عذاب آور باشد

I Checked my pocket,I Found Nothing,I Checked My Wallet, I Found a Few Coins،Then I Checked My Heart I Found A Dear friend like U & I Realised How Rich I am...

جیبهامو گشتم چیزی ندیدم، کیف پولم را گشتم چندتا سکه توش بود، بعدش قلبم را چک کردم یک دوست خوب مثل تو توش بود و فهمیدم که چقدر ثروتمندم

Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending

هیچ کس نمی تواند به عقب برگرده و آغاز جدیدی داشته باشد، ولی هر کس می تواند امروز شروع کند و پایان جدیدی را به وجود بیاورد

 

**ضرب المثلهای انگلیسی**

Better are small fish than an empty dish.

یک ماهی کوچک از یک ظرف خالی بهتر است.

If you lie down with dogs, you'll get up with fleas.

اگر با سگها بخوابی با ککها بیدار خواهی شد

Focus on making things better, not bigger.

به ساختن چیزهای بهتر تمرکز کن، نه بزرگتر

Forgive and forget.

ببخش و فراموش کن

Better go back than go wrong.

برگشتن از اشتباه رفتن بهتر است

 

**بیان کردن بهتر در انگلیسی**

it's not the end of the world

the situation is not very bad


" I hurt my knee, but it's not the end of the world. I can still play golf."


A: "I failed my driving test!"

B: It's not the end of the world. you can take the test again."**لغات مهم با ترجمه فارسی و انگلیسی**

Correct: True. Free from mistakes. To change to what is right

صحيح، اصلاح کردن

Cost: The price or value of something, to be valued at

بها

Cotton: A material made from a plant of the same name

پنبه

Count: To speak or add numbers

شمردن

Court: Where trials take place. Where judges make decisions about law

دادگاه

Cover: To put something over a person or thing. Anything that is put over a person or thing

جلد، پوشاندن

Cow: A farm animal used for its milk

گاو

Crash: To fall violently. To hit with great force

سقوط کردن، خرد کردن

Create: To make. To give life or form to

به وجود آوردن، ايجاد کردن

Creature: Any living being. Any animal or human

مخلوق، جانور

Credit: An agreement that payments will be made at a later time

اعتبار

Crew: A group of people working together

خدمه

Crime: An act that violates a law

جنايت

Criminal: A person who is responsible for a crime

جاني

Crisis: An extremely important time when something may become much better or worse. A dangerous situation

بحران

ارتباط با ما

ساعت 10 صبح تا 5 بعدازظهر

بجزء روزهای تعطیل

شماره تماس بخش فروش و نمایندگی

021  22983943

پشتیبانی با اس ام اس

0919 688 0385

ایمیل بخش پشتیبانی

En247 [at] English247.ir

En247ir  [at]  Gmail.com

وب سایت

WWW.English247.ir

Http://WWW.En247.ir

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.