آموزش زبان انگليسي در6ماه با گارانتي جهاني با روش English247

تبلیغات

درس0058- توسعه دروس

فرستادن به ایمیل چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 3
ضعیفعالی 

درس پنجاه و هشتم

** جملات زیبا و پرمعنای انگلیسی**

Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds

ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود

If you can’t be with your love, try to love who you are with

اگر نمی توانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی

Live for ourselves not for showing that to others

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

A guilty conscience needs no accuser

یک وجدان گناهکار به سرزنش دیگران محتاج نیست

love is something silent , but it can be louder than anything when it talks

عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلندتر خواهد بود

the beginning is the most important part of the work, you don't have to be great to start, but you have to start to be great

آغازه هر کاری مهمترین قسمت یک کار است، برای شروع نباید عالی باشی، ولی باید شروع کنی تا عالی باشی

YOU MUST LEARN LOSING.BECAUSE WHEN YOU WIN YOU DON’T LEARN MUCH

شما باید باختن را بیاموزید زیرا وقتی برنده می شوید چیز زیادی یاد نمی گیرید

When you feel down because you didn't get what you want just sit tight and be happy،because God has thought of something better to give you

وقتی احساس شکست می کنی که نتوانستی به اون چیزی که می خواستی برسی ناراحت نشو، حتما خداوند صلاح تو را در این دانسته و برات آینده بهتری را رقم زده

Love isn't a decision, it's a feeling. If we could decide who to love, then, life would be much simpler, but then less magical

عشق تصمیم نیست، بلکه یک احساسه. اگر ما می توانستیم تصمیم بگیریم که کی را دوست داشته باشیم آنوقت زندگی خیلی ساده تر میشد اما در عین حال جادوی خودش را از دست می داد

Easy is keep the friendship with words.Difficult is to keep it with meanings

حفظ دوستی با کلمات آسان است. حفظ آن با مفهوم کلمات مشکل است.

 

**ضرب المثلهای انگلیسی**


God helps them that help themselves.

خدا کسانی را کمک می کند که آنها خودشان را کمک کنند.

All that glitters is not gold.

تمام آن درخشندها طلا نیستند

Goodness is better than beauty.

مهربانی از زیبایی بهتر است

Old habits die hard.

عادتهای کهنه سخت میمیرند

Bad habits are like a comfortable bed, easy to get into, but hard to get out of.

عادتهای کهنه شبیه یک تختخواب راحت هستند، راحت برای وارد شدن اما سخت برای خارج شدن

 

**بیان کردن بهتر در انگلیسی**

in the same boat

in the same bad situation

A: "My husband is often away on business."

B: " So is mine! We're in the same boat."


" We all lost money last year. We're all in the same boat."**لغات مهم با ترجمه فارسی و انگلیسی**

 

Criticize: To say what is wrong with something or someone. To condemn. To judge

انتقاد کردن

Crops: Plants that are grown and gathered for food, such as grains, fruits and vegetables

محصولات

Cross: To go from one side to another. To go across

عبور کردن

Crowd: A large number of people gathered in one place

جمعيت

Crush: To damage or destroy by great weight. To defeat completely

خرد شدن، شكست دادن

Culture: All the beliefs, traditions and arts of a group or population

فرهنگ

Cure: To improve health. To make well, something that makes a sick person well

شفا دادن

Curfew: An order to people to stay off the streets or to close their businesses

آيين حكومت نظامي

Current: Movement of air, water or electricity. Belonging to the present time

جريان، معاصر

Custom: A long-established belief or activity of a people

رسم

Customs: Taxes on imports

گمرگ

Dam: A wall built across a river to hold back flowing water

سد

Damage: To cause injury or destruction. Harm. Hurt or injury, usually to things

زيان، خسارت زدن

Dance: To move the body and feet to music. A series of steps, usually to music

رقص

Danger: A strong chance of suffering injury, damage or loss

خطر

 

 


ارتباط با ما

ساعت 10 صبح تا 5 بعدازظهر

بجزء روزهای تعطیل

شماره تماس بخش فروش و نمایندگی

021  22983943

پشتیبانی با اس ام اس

0919 688 0385

ایمیل بخش پشتیبانی

En247 [at] English247.ir

En247ir  [at]  Gmail.com

وب سایت

WWW.English247.ir

Http://WWW.En247.ir

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.