آموزش زبان انگليسي در6ماه با گارانتي جهاني با روش English247

تبلیغات

درس0060- توسعه دروس

فرستادن به ایمیل چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 22
ضعیفعالی 

درس شصتم

**جملات زیبا و پرمعنای انگلیسی**

Disappointments are like road bumps , they slow you down a bit but you enjoy the smooth road afterwards, Don't stay on the bumps too long, Move on

نا امیدی ها مثل دست اندازهای یک جاده می ماند، ممکن است باعث کم شدن سرعتت در زندگی بشود ولی در عوض بعدش از یه جاده صاف و بدون دست انداز بیشتر لذت خواهی برد، روی دست اندازها و ناهمواریها خیلی توقف نکن به راهت ادامه بده

Don't walk in front of me , I may not follow. Don't walk behind me , I may not lead. Walk beside me and be my friend

جلوی من قدم بر ندار، شاید نتوانم دنبالت بیام. پشت سرم را نرو، شاید نتوانم رهرو خوبی باشم کنارم راه بیا و دوستم باش

Friends are God's way of taking care of us

دوستان، روش خدا برای محافظت از ما هستند

Listen & silent are the 2 words with same alphabets & are very important for friendship , because only a true friend can listen you when you are silent.

گوش کردن و سکوت دو کلمه با حروف یکسان هسستند که در دوستی خیلی مهم هستند. زیرا فقط دوستان واقعی می توانند به شما گوش بدهند وقتی شما ساکتید

It takes a minute to have a crush on someone, an hour to like someone, and an day to love someone but it takes a lifetime to forget someone.

لحظه ای طول می کشد تا مجذوب کسی شوی، ساعتی طول می کشد تا به او علاقه مند شوی و یک روز طول می کشد تا عاشقش شوی اما یک عمر طول می کشد تا فراموشش کنی

To love someone means to see them as God intended them

دوست داشتن یک نفر، یعنی دیدن او به همان صورتی که خدا خواسته است

The person that you are, is gods gift to you, and the one you will be is your gift to god , so be perfect and excellent

آنچه که هستی، هدیه خداوند به تو است و آنچه که میشوی هدیه تو به خداوند، پس بی نظیر باش

Easy is to make mistakes.Difficult is to learn from them

ایراد گیری از دیگران آسان است. عبرت گرفتن از آنها مشکل است

Easy is to weep for a lost love.Difficult is to take care of it so not to lose it

گریه کردن برای یک عشق دیرینه آسان است. تلاش برای از دست نرفتن آن مشکل است

Easy is to think bad of others.Difficult is to give them the benefit of the doubt

فکر بد کردن در مورد دیگران آسان است. رها ساختن آنها از شک و دودلی مشکل است

 

**ضرب المثلهای انگلیسی**

East west, home's best.

شرق غرب خانه است بهترین

Honesty is the best policy

صداقت بهترین روش است

Better die with honor than live in shame.

مرگ با عزت به از زندگی با ذلت

Hope for the best and prepare for the worst.

امیدوار باش برای بهترین و آماده شو برای بدترین

You can lead a horse to water, but you cannot make him drink.

شما می توانید اسبی را به طرف آب ببرید اما نمی توانید او را مجبور به نوشیدن کنید

 

**بیان کردن بهتر در انگلیسی**

have change

have smaller units of money

 

A: "Do you have change for $10?"

B:" yes, here are nine ones and some small change."


A: "Your coffee is $3, please."

B: " here's a 50 dollar bill."

A: "Sorry. i don't have change for fifty."

 

**لغات مهم با ترجمه فارسی و انگلیسی**

 

Delegate: One sent to act for another. One who represents another

نماينده

Demand: To ask by ordering. To ask with force

درخواست، مطالبه کردن

Democracy: The system of government in which citizens vote to choose leaders or to make other

important decisions

دمكراسي

Demonstrate: To make a public show of opinions or feelings, to explain by using examples

تظاهرات کردن، نشان دادن، اثبات کردن با دليل

Denounce: To accuse of being wrong or evil. To criticize severely

کسي يا چيزي را ننگين کردن

Deny: To declare that something is not true. To refuse a request

انكار کردن

Depend: To need help and support

وابسته بودن

Deplore: To regret strongly. To express sadness

دلسوزي کردن بر

Deploy: To move forces or weapons into positions for action

گسترش جبهه

Depression: Severe unhappiness. A period of reduced business and economic activity during which

many people lose their jobs

پريشاني، کسادي

Describe: To give a word picture of something. To give details of something

شرح دادن

Desert: A dry area of land

صحرا

Design: To plan or create plans for

طراحي کردن

Desire: To want very much. To wish for

آرزو کردن، ميل داشن

Destroy: To break into pieces. To end the existence of

خراب کردن، نابود ساختن

ارتباط با ما

ساعت 10 صبح تا 5 بعدازظهر

بجزء روزهای تعطیل

شماره تماس بخش فروش و نمایندگی

021  22983943

پشتیبانی با اس ام اس

0919 688 0385

ایمیل بخش پشتیبانی

En247 [at] English247.ir

En247ir  [at]  Gmail.com

وب سایت

WWW.English247.ir

Http://WWW.En247.ir

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.